دیهیمیپ., امجدیم., شیرانیس., کلانتریم., جعفریم., P. Deyhimi, M. Amjadi, S. Shirani, M. Kalantari, و M. Jafari. “ضایعات متعدد ژانت سل گرانولوما مرتبط با هیپر پاراتیروئیدیسم ثالثیه: گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, July 2013, صص 284-91, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/655.