حکمتیانا., جلایی اسفندآبادیس. و., E. Hekmatian, و S. V. Jalaie Esfandabadi. “بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, July 2013, صص 266-72, doi:https://doi.org/10.48305/v9i3.656.