حکمتیانا., جلایی اسفندآبادیس. و., E. Hekmatian, و S. V. Jalaie Esfandabadi. “بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, July 2013, صص 266-72, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/656.