حكمتيانا., سيدياحسينا., E. Hekmatian, و A. Sayedyahossein. “بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, July 2013, صص 242-50, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/662.