موسویح., محمدی پورح., غلامیآ., H. Mousavi, H. Mohammadipour, و A. Gholami. “تأثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزاد‌سازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام‌های دارای ساختار ذره‌ای کروی و مخلوط”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, July 2013, صص 216-25, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/663.