اکبریم., شریفیم., مقدسم. ج., M. Akbari, M. Sharifi, و M. Moghaddas. “بررسی آزمایشگاهی استحکام شکست دندان‌های ثنایای بالای ترمیم شده با سه نوع پست فایبر گلاس”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, Sept. 2013, صص 349-57, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/693.