عبدی نیانم., فاضلیانن., M. Abdinian, و N. Fazelian. “بررسی میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, Sept. 2013, صص 321-8, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/694.