رضویس. م., جعفریم., خالصیس., S. M. Razavi, M. Jafari, و S. Khalesi. “راهکارهای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان دهان در مطب دندان‌پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, Sept. 2013, صص 378-92, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/695.