شیرانیم. ج., مشرفر., بهرامیم., خواجه پورح., M. Shirani, R. Mosharraf, M. Bahrami, و H. Khajehpour. “تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, Sept. 2013, صص 293-02, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/696.