غفاریر., خبیریم., رفیعیانم., خرمیا., نیکزادش., R. Ghafari, M. Khabiri, M. Rafieian, E. Khorrami, و S. Nikzad. “تعیین میزان اشعه پراکنده اطراف دستگاه رادیوگرافی دندانی قابل حمل (PORT-X-II)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, Sept. 2013, صص 329-36, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/697.