شیرانیف., سخائی منشم., F. Shirani, و M. Sakhaiemanesh. “تأثیر ترکیبات رمینرالیزه کننده بر تغییر رنگ مینای سالم و ضایعات سفید”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, Sept. 2013, صص 358-6, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/698.