خادمیع., خادمین., شادمهرا., A. Khademi, N. Khademi, و E. Shadmehr. “روش‌های جدید کنترل و درمان دندان‌های بیرون افتاده از فک (Complete Avulsion): مقاله بازآموزی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, Sept. 2013, صص 369-77, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/699.