نیلچیانف., اخلاقین., گنجیص., F. Nilchian, N. Akhlaghi, و S. Ganji. “بررسی آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان از علت پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی در سال 92”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 5, July 2014, صص 370-81, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/842.