خادمیع., شادمهرا., خادمین., A. Khademi, E. Shadmehr, و N. Khademi. “بررسی اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندان‌های آسیای اول و دوم”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 1, Nov. 2014, صص 24-32, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/874.