خادمیع., موحدیان عطارب., ریخته گرانن., منتظری شاهتوریم., A. Khademi, B. Movahedian, N. Rikhtegaran, و M. Montazeri Shahtouri. “بررسی حیات پالپ کانینها متعاقب پیوند استخوان شکاف آلوئول با روشهای پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 1, Nov. 2014, صص 76-83, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/880.