رضویس. م., ایرانمنشپ., معینیع., قرآنین., فخارا., S. M. Razavi, P. Iranmanesh, A. Moeini, N. Qorani, و A. Fakhar. “انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, Feb. 2015, صص 134-42, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/895.