سوهانیم., طاهر اکبریس., دشتین., زارع بوانیم., عین اللهین., M. Sohani, T. Akbari Saeed, M. Zare Bavani, N. Dashti, و N. Einollahi. “بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, Feb. 2015, صص 170-9, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/899.