مهدی زادهم., خادمیع., شکرانهع., فرهادین., M. Mehdizadeh, A. Khademi, A. Shokraneh, و N. Farhadi. “بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 4, May 2015, صص 267-74, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/949.