موسویم., ایرانمنشپ., امراللهیم., حسینین. ا., رضویانح., M. Mousavi, P. Iranmanesh, M. Amrollahi, N. Hoseini, و H. Razavian. “بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 4, May 2015, صص 294-01, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/952.