1.
مهدی زادهم, زارع جهرمیم, کلونی جهرمیع, روشن ضمیرن, Mehdizadeh M, Zare Jahromy M, Kalvani Jahromy A, Roshanzamir N. اثر کاربرد یک نوع فیلتر در تشخیص تحلیل ریشه در رادیوگرافی دیجیتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2015 [ارجاع شده 4دسامبر2022];11(5):404-97. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1041