1.
شادمهرا, هاشمیع, هاشمی‌نیاسم, Shadmehr E, Hahshemi A, Hasheminia SM. بررسی تأثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 4دسامبر2022];12(1):27-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1140