1.
شیرانیف, امرالهیم, امرالهین, Shirani F, Amrollahi M, Amrollahi N. تأثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30جولای2016 [ارجاع شده 21ژانویه2022];12(2):165-74. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1197