1.
امین خالقیAK, اعظم پوریوسفAP, محسن هرمزیMH. مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 9فوریه2023];:103-10. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1670