1.
امین خالقیAK, ملیحه تقی‌زادهMT, محسن هرمزیMH. بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 18سپتامبر2021];:111-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1671