1.
سارا فتوحی عشینSFA, قاسمی تودشکچوییDGT, مهرداد برکتینMB. اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:338-47. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1682