1.
امین خالقیAK, امین ارچینAA, مجتبی آذریان بروجنیMAB. بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات اکسید روی و نقره علیه کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس در رزین اکریل‌های بیس دنچر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 15آگوست2022];:137-48. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1691