1.
امین خالقیAK, پریسا فغانیPF, مجتبی آذریان بروجنیMAB. بررسی خاصیت ضدباكتريايی و ضدقارچی افزودن نانوذرات اکسید روی به مواد بهسازي بافت مورد استفاده در پروتز كامل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 19ژانویه2022];:292-00. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1692