1.
فیروزه نیلچیانFN, رضا رضاییRR. بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 21ژانویه2022];:313-20. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1718