1.
مریم بهارلوییMB, مهدی رفیعیMR, نسیم اثناعشریNE, آیدا رجاییAR. ارزیابی اثر اسانس آویشن و فلوکونازول بر تجمع کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس بر روی دستگاه‌های متحرک ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 18سپتامبر2021];:120-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1782