1.
فتانه قربانی جوادپورFG, وحید رخشانVR, نگین عاشوریNA. بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:56-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1797