1.
عاطفه پورفتاحیAP, هاجر عطارزادهHA, فروزان وحیدیFV. ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 6 تا 10 ساله در شهرستان رفسنجان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 19ژانویه2022];:225-33. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1809