1.
زهرا علی مهتریZAM, مهدی رفیعیMR, سعید آذربایجانیSA, ندا احمدی روزبهانیNAR, امیر حسین معینیAHM. شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 19ژانویه2022];:321-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1814