1.
فائزه کشوری‌فردFK, مهدی رفیعیMR, سوسن صادقیانSS, هادی فرهادیHF, نفیسه شیرانیNS. فراوانی نسبی وسواس در افراد دارای مال‌اکلوژن Class I خواستار درمان ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 19ژانویه2022];:253-61. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1817