1.
حمیرا مردانیHM, بهاره رشنوادیBR, نوشین افشار مقدمNAM. تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24دسامبر2022 [ارجاع شده 23مارس2023];:388-97. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1818