1.
فتانه قربانی جوادپورFG. وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 13آگوست2022];:337-41. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1819