1.
امید شیخیOS, الهام فخاریEF, عزیزه کریمیانAK. بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 21ژانویه2022];:234-41. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1821