1.
احسان علی‌آبادیEA, نیما جلالیNJ. بررسی هزینه‌های تروماهای فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شیراز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 2جولای2022];:166-74. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1831