1.
شهاب اعتمادیSE, علی صالحیAS, افشین یادگاریAY, پانیذ رنجیPR, مهتاب صالحی کهریزسنگیMSK. بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:425-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1834