1.
پریسا حاجیانPH, امیر منصور شیرانیAMS, مریم خسرویMK. مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 15آگوست2022];:175-82. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1838