1.
امیرمحمد اسماعیلیانAE, آزاده ترک‌زادهAT, امین مرتهبAM, آزاده ذکریائی جویباریAZJ. بررسی مورفولوژي ريشه‌ي دندان‌هاي مولر اول و دوم ماگزيلا با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 21ژانویه2022];:329-36. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1839