1.
فروز کشانیFK, سید محمد رضویSMR, نگار جلال پورNJ. آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 21ژانویه2022];:273-82. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1856