1.
شیرین مرزوقیSM, رضا سالاری مقدمRS-M, ریحانه فقیهیانRF, سمانه مرادیSM, مهدی سلطانیMS. اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 18می2022];:467-73. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1872