1.
الهه نجفیEN, مصطفی امینی رارانیMA-R, مریم معینیMM. عوامل مرتبط با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای ایرانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:59-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1873