1.
عبدالرحيم داوریAD, علیرضا دانش کاظمیAD, ساناز عباسیSA, فرزاد ضیائیFZ. بررسی همبستگی بین شاخص Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص‌های مرتبط با Glomerular Filtration Rate در مراحل مختلف بیماری کلیه در بزرگسالان شهر شاهدیه، یزد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2022 [ارجاع شده 9فوریه2023];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1897