1.
سجاد باباییSB, مهرداد کاظمیانMK, فاطمه آقاییFA, آرش قدوسیAG. بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 24می2024];:356-64. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1964