1.
احسان علی آبادیEA, احمد همایونAH, حمیدرضا افتخارییانHE. بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 16ژوئن2024];:330-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1978