1.
مرجان بلبلیانMB, مهسا اصفهانیME, ندا حاجی حسنیNH, زهره خلیلیZK, مهشید مبینیMM, مریم تفنگچی هاMT. مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24دسامبر2022 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:398-07. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2008