1.
عاطفه نجفی شاهکوهیANS, مریم معینیMM. پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8می2024 [ارجاع شده 21ژوئن2024];:6-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2022