1.
فاطمه مولاییFM, آرش قدوسیAG, سمیه عباسیSA, آرش گلستانهAG, لیدا ساسانیLS. بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13می2024 [ارجاع شده 21ژوئن2024];:25-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2027