1.
منصور سردارپورMS, آتوسا امین‌زاده گوهریAAG. میزان آگاهي دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد راه‌های تشخیص ضایعه‌ی (Oral squamous cell carcinoma ). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1اکتبر2023 [ارجاع شده 21ژوئن2024];:208-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2069