1.
مظاهریح, شیربانمر, Mazaheri H, Shirban MR. بستن فاصله بین دو دندان با کامپوزیت رزین به روش مستقیم با معرفی یک روش جدید - گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23دسامبر2010 [ارجاع شده 7آگوست2022];6(4):426-31. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/209